top of page
Faceworld Visa รับทำวีซ่า แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน วีซ่านักเรียน Australia

 

FACEWORLD VISA SERVICE


Faceworld Visa บริษัทรับทำวีซ่าและปรึกษาวีซ่า ประเภทวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ และ วีซ่าแต่งงาน บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริการแปลเอกสารรับรองกระทรวง บริการทำประกันการเดินทางมาตรฐาน Schengen Visa และอื่นๆ ทั้งหมดนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยความจริงใจ และ รับประกันผลงาน ท่านจึงสามารถวางใจกับเราได้

  OUR AVAILABLE SERVICES ( บริการที่รับดำเนินการ )
 
  • วีซ่าท่องเที่ยว ( Tourist visa )

  • วีซ่าเยี่ยมญาติ หรือ วีซ่าเยี่ยมแฟน ( Visitor Visa )

  • วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น ( Marriage/Settlement/De Facto Visa or Fiancé Visa )

  • วีซ่านักเรียน ( Student Visa )

  • วีซ่าธุรกิจ ( Business Visa )

  • บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ( Urgent Application )

  • บริการกรอกฟอร์มออนไลน์ ( Online Application Form )

  • บริการจองคิวสัมภาษณ์ ( Appointment Service )

  • บริการรับทำ ประกันการเดินทาง ( Travel Insurance )

  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน และ บริการจองโรงแรม ( Air Booking and Hotel Booking )

  • บริการแปลเอกสาร ( Translation Service )

  • บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในเมืองไทย ( Marriage Registration )

 
  OUR SERVICES ( บริการของเรา )
 
  • บริการ รับ-ส่ง เอกสาร (**เฉพาะพื้นที่และวันเวลาที่นัดหมาย**)

  • ***วางแผนนำเสนอเอกสาร และ เตรียมเอกสาร

  • บริการยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

  • บริการจองคิวยื่น และ จองคิวสัมภาษณ์

  • บริการกรอกฟอร์มเพื่อยื่นขอวีซ่า: อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, Schengen, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, ฯลฯ

  • บริการแปลเอกสาร และ แปลเอกสารรับรองกระทรวงฯ

  • **ทำประกันการเดินทาง (Travel Insurance) มาตรฐาน Schengen Visa

บริการรับทำวีซ่าพร้อมให้คำปรึกษา

We welcome your traveling plans.
We provide highly reliable services for your documents!
Express service is available!

บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
Tourist Visa Application
เอกสารวีซ่าท่องเที่ยว
 

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน / Passport

2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (หรือขนาด 35mm*45mm) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป / Passport Size Photos
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identification Card or Birth Certificate
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / Certificate of Name Change or Certificate of Surname Change
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / House Registration
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า / Certificate of Marriage or Certificate of Divorce

**กรณีคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรด้วยกัน ให้แสดงสำเนาสูติบัตรของบุตรด้วย
7. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุรกิจ / Certificate of Employment or Certificate of Commercial Registration
8. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence

 
Inviter's Documents
เอกสารของผู้เชิญ
 

1. สำเนา Passport ของผู้เชิญ

2. เอกสารการเงินย้อนหลัง 6 เดือน

3. เอกสารการงาน (หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองบริษัท)

4. เอกสารแสดงที่พักของผู้เชิญ

5. จดหมายเชิญ (อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้เดินทาง ในกรณีที่การันตีค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง ก็ให้เขียนจดหมายชี้แจงมาด้วย)

6. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

 

Student Documents
เอกสารวีซ่านักเรียน
 

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน / Passport
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (หรือขนาด 35mm*45mm) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป / Passport Size Photos
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identification Card or Birth Certificate

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / Certificate of Name Change or Certificate of Surname Change

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / House Registration

6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า / Certificate of Marriage or Certificate of Divorce

7. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุรกิจ / Certificate of Employment or Certificate of Commercial Registration

8. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence

9. เอกสารหนังสือตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา / Admission Confirmation Letter

Business Documents
เอกสารวีซ่าธุรกิจ
 

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน / Passport
2. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (หรือขนาด 35mm*45mm) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป / Passport Size Photos
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังไม่มี บัตรประชาชน) / Identification Card or Birth Certificate

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / Certificate of Name Change or Certificate of Surname Change

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / House Registration

6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า / Certificate of Marriage or Certificate of Divorce

7. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุรกิจ / Certificate of Employment or Certificate of Commercial Registration

8. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence

9. จดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้า / Letter of invitation from the concern business organization

Marriage Documents
เอกสารวีซ่าแต่งงาน
 

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน / Passport

2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า / Previous Passports

3. รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว (หรือขนาด 35mm*45mm) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป / Passport Size Photos
4. สำเนาบัตรประชาชน / Identification Card or Birth Certificate

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / Certificate of Name Change or Certificate of Surname Change

6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน) / House Registration

7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า / Certificate of Marriage or Certificate of Divorce

8. เอกสารการทำงาน หรือ เอกสารทางธุรกิจ / Certificate of Employment or Certificate of Commercial Registration

9. เอกสารทางการเงิน / Financial Evidence

10. ใบสูติบัตร (ฺBirth Certificate )

11. จดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ / Letter to explain the relationship

12. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ / Evidences of Relationship

13. ใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจ / Police Certificate or Police Check

13. ใบตรวจสุขภาพ / Health Examination

Thai Marriage Registration
จดทะเบียนสมรสในไทย
 

1. ใบรับรองโสดจากฝ่ายชาย / Single Status Certificate

2. พาสปอร์ต / Passport

3. บัตรประชาชน / Identification Id

4. ทะเบียนบ้าน / House Registration

5. ใใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล / Certificate of Name Change or Certificate of Surname Change

6. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / Certificate of Divorce (If any)

Faceworld Visa รับทำวีซ่า แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โรมาเนีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย กรีซ ไอร์แลนด์

bottom of page