top of page
Faceworld Visa รับทำวีซ่า แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน วีซ่านักเรียน USA

KNOWLEDGE

วีซ่าชนิดต่างๆ และ การขอวีซ่าไปต่างประเทศ

 

วีซ่าคืออะไร?

วีซ่าในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "VISA" ซึ่งหมายถึงหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยตราประทับ หรือเป็นแผ่นกระดาษสติกเกอร์ติด อยู่ในหนังสือเดินทาง โดยเป็นหลักการเดียวกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ถือปฏิบัติว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง ประเทศใด ก็จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง

 

ตามปกติโดยทั่วไปแล้วถึงแม้ว่าการเดินทางระหว่างประเทศ จะต้องขอวีซ่าสำหรับเดินทาง เข้าประเทศนั้นๆ เสียก่อนก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่ได้ทำความตกลงไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกัน ก็ได้ หรือบางประเทศอาจยกเว้นโดย การอนุญาตให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้

 

สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น เป็นลักษณะผสม 3 อย่าง คือ
ต้อง ขอวีซ่าจากต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามา โดยขอวีซ่าที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VISA ON ARRIVAL ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบางด่านหรือที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทย บางกรณีมีการยกเว้นสำหรับคนที่มีสัญชาติของบางประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ว่า พวกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีวีซ่านี้ ก็จำกัดเพียงเฉพาะคนสัญชาติของประเทศที่มีความเจริญ และมีฐานะค่อนข้างดี ที่มีความประสงค์จะเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 30 วัน เท่านั้น

 

การตรวจลงตรา (วีซ่า) มีอยู่หลายประเภท บางประเภทจะออกให้สำหรับบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางฑูต หรือหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น บางประเภทจะออกให้กับคนต่างด้าวทั่วไปที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เป็นการชั่วคราว และบางประเภทจะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งวีซ่าในแต่ละประเภทนี้ จะมีสิทธิแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็น ระยะเวลายาวนานไม่เท่ากัน และค่าธรรมเนียมวีซ่าก็แตกต่างกันด้วย ดังต่อไปนี้


วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการฑูต (DIPLOMATIC VISA)

 

วีซ่าชนิดนี้จะออกให้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมวิธีการขอกระทำได้โดยการยื่นคำขอวีซ่าที่สถานฑูตหรือ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ แต่หากผู้ถือหนังสือเดินทางฑูตของประเทศนั้นเป็นประเทศที่มีความตกลงกับ ประเทศไทยว่าด้วย การยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่า คนต่างด้าวประเภทนี้เมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะได้รับการอนุญาตให้ อยู่ต่อในขั้นต้น ณ ด่านตรวจ เป็นเวลา 90 วัน

 

วีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทางการ (OFFICIAL VISA)

 

วีซ่าชนิดนี้ออกให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการเพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในประเทศไทย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ซึ่งมีวิธีการขอวีซ่าหรือมีการยกเว้น ไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับบางประเทศที่มีข้อตกลงระหว่างกัน ในทำนองเดียวกันกับวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการฑูต ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้เมื่อเดินทางเข้ามาใน ราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน ณ ด่านตรวจเช่นกัน

 

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA)

 

วีซ่าชนิดนี้คนต่างชาติจะต้องไปยื่นคำขอที่สถานเอกอัครราชฑูต หรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยต้องระบุแจ้งเหตุผลลงในแบบคำขอวีซ่าด้วยว่าต้องการจะเดินทางเข้าประเทศ ไทยด้วยความมุ่งหมายใด วีซ่าชนิดนี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวชนิดเดียวเท่านั้น ที่สามารถใช้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานได้ และการจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ขอเข้ามาในประเทศไทยว่า ต้องไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน คนต่างด้าวผู้ใด

ในปัจจุบันจะเป็นสติกเกอร์ติดลงไปในหนังสือเดินทาง แต่อาจมีกงสุลไทยบางแห่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ที่ยังใช้เป็น ตราประทับอยู่ แต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน โดยสติกเกอร์หรือรอยตราประทับดังกล่าวจะมีข้อความระบุบอกว่าเป็นวีซ่าประเภท อะไร มีรหัสว่าอะไร เช่น ถ้าขอเพื่อไปทำงานในวีซ่าก็จะระบุว่า NON-IMMIGRANT VISA class B ถ้าขอเพื่อเข้ามาศึกษาก็จะเป็น class ED หรือถ้าเป็น O ก็หมายถึง OTHER คือพวกที่อยู่ใน (10) ดังกล่าวข้างต้น และในวีซ่านั้นจะระบุกำหนดระยะเวลาให้ใช้วีซ่าว่าให้ใช้ตั้งแต่วันที่ออกให้ จนถึงเมื่อใด ระยะเวลาตรงนี้มีผู้เข้าใจผิดกันมาก โดยมักจะเข้าใจว่าเป็นระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เช่นนั้น เพราะว่าระยะเวลาที่ระบุไว้นั้น เป็นเพียงกำหนดระยะเวลาที่ให้ใช้วีซ่าเดินทาง เข้าประเทศไทยเท่านั้นเอง และเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยในระหว่างเวลาที่กำหนดให้ใช้วีซ่า ก็จะได้รับการประทับตราอนุญาตให้อยู่ได้เป็นเวลา 90 วัน ณ ด่านตรวจ แม้ว่าจะเดินทางเข้า ประเทศไทยในวันสุดท้ายของระยะเวลาให้ใช้วีซ่าที่ระบุไว้นั้นก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกำหนดระยะเวลาการอนุญาตในขั้นต้นสำหรับวีซ่าประเภทนี้

 

นอกจากนั้นแล้ว หากเห็นว่ามีถ้อยคำเป็นภาษาอังกฤษว่า NO EXTENSION OF STAY (ไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ) ที่ปรากฏอยู่ในวีซ่า หากการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามวีซ่าที่ได้รับไว้ตั้งแต่แรกขณะที่เดินทางเข้ามาจะสิ้นสุดลง คนต่างด้าวนั้นก็มีสิทธิที่จะยื่นคำขออยู่ต่อได้ตามเหตุผล และความจำเป็นของตน ถ้าหากผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่า มีเหตุผล หรือความจำเป็นจริง ก็จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ หรือหากว่าคนต่างด้าวผู้นั้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้อยู่ต่อของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ต่อได้

 

วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (TOURIST VISA)


วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวต้องยื่นคำขอจากนอกประเทศไทยเช่นเดียวกับ NON-IMMIGRANT VISA เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะได้รับอนุญาต ณ ด่านตรวจ ให้อยู่เป็นเวลา 60 วัน และขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน (เฉพาะประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้อีกเพียง 7 วัน ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) วีซ่าชนิดนี้สามารถขออยู่ต่อในระยะยาวได้เช่นกันหากมีความจำเป็น เพราะกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันคือ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี เพียงแต่ว่าวีซ่าชนิดนี้ไม่สามารถ ใช้ขออนุญาตทำงานได้เท่านั้นเอง อนึ่ง คนต่างด้าวผู้ที่ถือ TOURIST VISA หากเขาต้องการจะขออนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือเกรงว่าถ้าไม่มี NON-IMMIGRANT VISA ตามที่ได้รับคำบอกเล่าของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว จะไม่สามารถขออยู่ต่อระยะยาวได้ก็มีสิทธิยื่นคำขอเปลี่ยนวีซ่าประเภทเป็น NON-IMMIGRANT VISA ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่ว่าจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง


วีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TRANSIT VISA)

 

วีซ่าสำหรับคนเดินทางผ่าน การยื่นคำขอวีซ่าชนิดนี้ก็เหมือนกับ การขอ Tourist Visa ทุกประการ คงมีข้อต่างกันเฉพาะชื่อวีซ่า และเรื่องระยะเวลาการอนุญาตให้พำนัก อยู่ในประเทศไทยขณะเมื่อผ่านด่านตรวจ กับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่านั้น วีซ่าชนิดนี้เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่เป็นเวลา 30 วัน ณ ด่านตรวจ และสามารถยื่นคำขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน (เฉพาะประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้อีกเพียง 7 วัน เช่นเดียวกับพวกที่มี Tourist Visa) แต่ในกรณีจำเป็นก็อาจคำขออยู่ต่อได้ เช่นเดียวกับ Tourist Visa ดังได้กล่าวมาแล้ว วีซ่าชนิดนี้ไม่สามารถใช้ขอใบอนุญาตทำงานได้ แต่อาจขอเปลี่ยนเป็น NON-IMMIGRANT VISA เช่นเดียวกับ TOURIST VISA

 

วีซ่าประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา41 (IMMIGRANT VISA UNDER SECTION 41)


วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าสำหรับออกให้แก่คนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้า เมืองโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันไม่มีการออก วีซ่าชนิดนี้ เนื่องจากไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทยผ่านสถานฑูต หรือสถานกงสุลในต่างประเทศแต่อย่างใด คงมีแต่การเข้ามายื่นคำขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เท่านั้น

 

วีซ่าประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนด จำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)


วีซ่าชนิดนี้จะออกให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว แต่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ และจะกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ตามเดิม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น Re-Entry Visa ของผู้มีถิ่นที่อยู่ โดยทำเป็นตราประทับลงไปในหนังสือเดินทาง และต้องใช้คู่กันกับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งต้องมีการสลักหลัง (Endorsement) ด้วยทุกครั้งที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมของวีซ่าชนิดนี้เป็นเงินจำนวน 1,900 บาท สำหรับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 1 ครั้ง และจำนวน 3,800 บาท สำหรับการเดินทางกลับเข้ามาหลายครั้ง โดยจะมีกำหนดอายุการใช้ตามอายุของสลักหลังในใบสำคัญถิ่นที่อยู่

 

วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (COURTESY VISA)

 

วีซ่าชนิดนี้เป็นวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ที่ถือหนังสือทางราชการ เพื่อจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม
บริษัทรับทำวีซ่า, รับยื่นวีซ่า, แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ, วีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, เยี่ยมแฟน, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าสวีเดน, วีซ่าฟินแลนด์, วีซ่าโรมาเนีย, วีซ่าเบลเยี่ยม

Faceworld Visa รับทำวีซ่า แก้ปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธ วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน วีซ่านักเรียน ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โรมาเนีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย กรีซ ไอร์แลนด์

bottom of page